Dle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif) se odměna advokáta za poskytování právních služeb řídí jeho smlouvou s klientem nebo není-li odměna advokáta takto určena, ustanoveními uvedené vyhlášky o mimosmluvní odměně.

V návaznosti na uvedenou vyhlášku advokátní kancelář Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s. účtuje za poskytované právní služby:

 

A) Smluvní odměnu (v případě dohody s klientem), a to:

 • smluvní časovou odměnu dle tohoto ceníku, tj. odměnu ve výši

i) 2.500 – 3.500,- Kč (dle obtížnosti případu) v případě poskytování právních služeb výlučně advokátem
ii) 2.000 – 2.500,- Kč (dle obtížnosti) v případě jednotlivých úkonů právní služby vykonávané v zastoupení advokáta advokátním koncipientem (§ 26 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb.)

V případě poskytování právních služeb v cizím jazyce se výše uvedená odměna zvyšuje o ½.

V případě zájmu klienta je možno sjednat i tzv. paušál, tj. určitý počet garantovaných hodin právních služeb a připravenosti k jejich poskytování v rámci kalendářního měsíce, kdy je výše odměny za poskytování právních služeb sjednána v nižších sazbách, než jsou sazby výše uvedené.

 • smluvní časovou odměnu sjednanou písemně ad hoc,
 • smluvní pevnou odměnu sjednanou písemně ad hoc

B) Mimosmluvní dle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif)

 

V případě smluvní časové odměny (hodinové sazby) je odměna účtována na měsíční bázi, a to vždy měsíčně zpětně k poslednímu dni kalendářního měsíce za úkony realizované v předchozím kalendářním měsíci, a to fakturou se splatností 14 dnů, jejíž přílohou je soupis realizovaných úkonů.

V případě smluvní pevné odměny a odměny mimosmluvní je odměna účtována po skončení případu, tj. po poskytnutí sjednaných služeb či po pravomocném skončení příslušného soudního řízení.

Hotové výdaje jsou přeúčtovávány ve skutečně vynaložené výši. Těmito výdaji jsou zejména:

  • soudní, správní či notářské poplatky
  • náklady na vypracování znaleckých posudků a obdobných podkladů
  • náklady na překlady a opisy (úředně ověřené kopie listin)
  • cestovní výdaje (účtovány dle příslušného právního přepisu)

Účtováno je dále kopírování nad 10 stránek – paušál ve výši 300,- Kč a prohlášení o pravosti podpisu – 30,- Kč za 1 podpis.

V případě zastupování klienta advokátem v soudním, správním, rozhodčím či jiném obdobném řízení je dále účtována paušální náhrada ve výši 300,- Kč dle ustanovení § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.

K veškerým uvedeným částkám se připočítává DPH v příslušné zákonné výši.

 

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora: www.cak.cz

 

Dokumenty

Pro objednání našich služeb si můžete stáhnout objednávkový formulář.